วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจการเรียนรู้ที่ 1

กิจกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับสังคม
……ความคิดของมนุษย์โดยมนุษย์และเพื่อนมนุษย์ ความคิดที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา จะกระทำโดยคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ กรณีที่คิดคนเดียวก็ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นด้วย แม้ไม่ยอมรับทั้งหมดก็อาจยอมรับเพียงบางส่วน ความคิดนั้นจึงคงอยู่ได้ Emory Bogardus ได้ให้ความหมายแนวคิดทางสังคมว่า “เป็นความคิดเกี่ยวกับการสอบถามหรือปัญหาทางสังคมของบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอดีตหรปัจจุบัน………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. หลักการทฤษฎี ทางสังคม
……ทฤษฎีจะต้องเป็นคำอธิบายตามหลักเหตุผลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของสิ่งนั้นอย่างมีระบบจนสามารถพยากรณ์สิ่งนั้นในอนาคตได้เเละความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างๆรวมไปถึงคำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ข้อสำคัญนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเหตุผล………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. สถาบันทางสังคม
……รูปแบบพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเพื่อสนองความต้องการร่วมกันในด้านต่าง ๆ และเพื่อการคงอยู่ของสังคมโดยรวม แบบแผนพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมที่มีความชัดเจนแน่นอน และเป็นไปตามวัฒนธรรมของสังคม………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. บทบาทสมาชิกในสังคม
……สมาชิกทุกคนในสังคมย่อมต้องมีบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพของตน ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป แต่ในหลักใหญ่และรายละเอียดจะเหมือนกัน ถ้าสมาชิกทุกคนในสังคมได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องก็จะได้ชื่อว่าเป็น "พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ" และยังส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น สมาชิกในสังคมทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อช่วยนำพาประเทศชาติให้พัฒนาสืบไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ ความจริงใกล้ตัว และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
……สาเหตุที่ทำให้โลกต้องประสบความพินาศอย่างนี้ สืบเนื่องมาจากอกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ) ที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นเหตุ อกุศลมูลนั้น เปรียบเหมือนน้ำกรดที่คอยกัดกร่อนคุณธรรมภายในจิตใจให้สึกหรอ ลงไป จิตใจของมนุษย์เปรียบเหมือนที่นาซึ่งแน่นอนว่า เมื่อข้าวกล้าคือ กุศลธรรมไม่งอกงาม วัชพืชคืออกุศลธรรม ก็ย่อมเติบโตขึ้นมาแทนที่ ครั้นแล้วอกุศลธรรมนั้น ก็จะบีบบังคับมนุษย์ให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาเป็นการตอบสนอง พฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละคนที่แสดงออกมานั้น ย่อมมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในที่สุด กลียุคก็เริ่มเปิดฉาก พระพุทธเจ้าทรงเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีดังนั่นโลกของเราจึงมีเเต่ความวุ่นวายเพราะกลุ่มคนต่างก้อก้อมีความเห็นเเก่ตัวอยู่มาก………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ประเด็นที่เชื่อมโยงเรื่องราว และมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระหว่างระดับท้องถิ่นกับระดับโลกในภาพกว้าง
……การตั่งถิ่นฐานของมนุษย์เเละปัญหาเรานี้ล้วนเกิดจากมนุษย์ทั่งนั่น   เพราะ
มนุษย์โลกคิดแก่งแย่งผลประโยชน์และเห็นแก่ตัว โดยทำอะไรไม่เคยคิดผลประโยชน์ส่วนรวม
โลกนี้จะพังอย่างไรก็ช่าง ไม่ใช่ โลกของฉันคนเดียว……ไม่ว่า จะสร้างสิ่งใด มนุษย์ต่างก้อไม่ด๊ายคำนึงถึงทรัพยากรณ์ธรรมชาติที่มีเเละใช้ทรัพยากรณ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติในทางผิดๆๆ เช่น  การลักลอบตัดไม้  ทำลายป่า  ล้วนเเต่ก่อปัญหามนุษย์เองทั่งนั่นๆๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….